Home
Patron

Patron

kantyDlaczego Jan Kanty jest patronem III LO ?

Nasza szkoła w swojej historii miała już kilka nazw i dwóch patronów. Na samym początku, kiedy to mieściła się jeszcze w budynku na ulicy Różanej jej nazwa brzmiała: Państwowe Gimnazjum na Wildzie. W momencie przenosin do obecnego lokum w roku 1923 pierwotna nazwa straciła sens. Powstał problem jak teraz nazwać szkołę. Pierwszy dyrektor naszej szkoły Jarosław Wit Opatrzny podaje w Księdze Pamiątkowej – Jedniodniówce wydanej na 40-lecie szkoły podaje taką przyczynę i sytuację w jakiej św. Jan z Kęt został naszym patronem : „Na pierwszym zebraniu Komitetu Rodzicielskiego jeden z rodziców, Bolesław Kliszyński zapytał: – „Panie dyrektorze, a jak teraz będzie się nazywało to nowe gimnazjum, bo przecież straci ono swój tytuł „na Wildzie””. Dyrektor nie śmiał proponować ani uzasadniać nazwy zakładu, zdając to wyłącznie na wole społeczeństwa. – „A którego patrona religijnego czci młodzież zakładu obecnie? „- zapytał wymieniony ojciec – Św. Jana Kantego – brzmiała odpowiedź dyrektora. „A niechże się nazywa ten zakład imieniem św. Jana Kantego”. Propozycję tę przyjęto jednomyślnie i wkrótce ( 8 czerwca) nowa nazwa została zatwierdzona przez Ministerstwo. 5 maja 1923 r. szkoła otrzymała sztandar poświęcony przez ks. prymasa kardynała E. Dalbora.” Po wojnie, w 1950 r. zmieniono patrona szkoły na Marcina Kasprzaka. Do starego patrona szkoła wróciła dopiero w 1990 odrzucając narzuconą szkole postać.

Święty Jan Kanty – patron III Liceum Ogólnokształcącego

Od 1990 roku św. Jan Kanty ponownie jest patronem naszej szkoły. Przywracając liceum patrona z lat 1922 – 1950 zerwano definitywnie z epoką komunistycznego zniewolenia, którego symbolem niewątpliwie była postać Marcina Kasprzaka narzucona szkole w latach 50-tych. Święty Jan Kanty urodził się około rok 1390, prawdobodobnie w przysiółku Malec koło Kęt. W roku 1413 rozpoczął studia na Akademii Krakowkiej. W roku 1418 uzyskał magisterium na Wydziale Artium. W latach 1421 – 1429 był rektorem szkoły miechowskiej. W roku 1429 powrócił do Krakowa i jako członek Collegium Maius objął zajęcia na Wydziale Artium. Równocześnie zaczął studiować teologię. Na wydziale Artium był dziekanem w semestrach zimowych 1432/33, 1437/38 i półroczu letnim 1438. W roku 1439 uzyskał stopień bakałarza teologii oraz kantorię w kolegiacie św. Floriana, połączona z probostwem olkuskim. Z probostwa tego jednak zrezygnował po paru tygodniach, uważał bowiem, że pogodzenie obowiązków profesora z obowiązkami proboszcza nie jest mozliwe. W roku 1443 uzyskał stopień magistra na Wydziale Teologicznym. Podobnie jak inni mistrzowie w tym czasie promocjii doktorskiej nie odbył. W roku 1460 przez krótki czas sprawował urząd przełożonego w Collegium Maius. W swej pracy św. Jan Kanty poza dydaktyką zajmował się przepisywaniem dzieł, zwłaszcza traktatów św. Tomasza z Akwinu, co może świadczyć o dużym zainteresowaniu filozofią tomistyczną. Przepisywał również liczne traktaty koncyliarystyczne, ale w ruchu tym czynnie nie zaangażował się. Św. Jan Kanty zmarł 24 grudnia 1473 roku w wieku 84 lat. Przez całe życie święty wyróżniał się wyrozumiałością, roztropnością i dobrocią. Był człowiekiem nauki, zwłaszcza wspaniałym nauczycielem. Cechy charakteru św. Jana Kantego są z pewnością ponad czasowe i również dzisiaj, ponad 500 lat po jego śmierci, powinny stanowić wzór do naśladowania dla młodzieży i nauczycieli nie tylko III Liceum.