Home
Regulamin Szkolnego Centrum Informacyjnego

Regulamin Szkolnego Centrum Informacyjnego

Regulamin
Szkolnego Centrum Informacyjnego

1. Szkolne Multimedialne Centrum Informacyjne powstało w ramach programu Pracownia internetowa w każdej szkole w 2003 roku i jest szkolną pracownią służącą do indywidualnej pracy jej użytkowników.
2. Z centrum informacyjnego mogą korzystać uczniowie i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego na zasadach określonych w regulaminie SCI.
3. Komputer multimedialny służy do przeglądania programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie.
4. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę dziennie.
5. Użytkownik ma prawo do ochrony swoich wytworów intelektualnych.

Użytkownik ma obowiązek:
• Uzyskać zgodę bibliotekarza na pracę przy komputerze.
• Przed rozpoczęciem pracy wpisać się do zeszytu ewidencji.
• Przestrzegać zasad BHP.
• Dbać o ład i porządek w SCI i na stanowisku komputerowym, szanować udostępniony sprzęt.
• Informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera lub uszkodzeniach technicznych.
• Przestrzegać prywatności dokumentów innych użytkowników nawet, jeśli nie są one stosownie chronione. Dbać o bezpieczeństwo swoich zasobów.
• Zgłaszać fakt korzystania z drukarek.

Użytkownikowi nie wolno:
• Instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu. (Dotyczy to również gier).
• Włączać i wyłączać urządzeń z sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza.
• Wykorzystywać oprogramowanie do celów komercyjnych, naruszających godność innych oraz niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
• Wynosić sprzętu poza pomieszczenie SCI.
• Obrażać innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości czy obrazków niecenzuralnych podczas korzystania z poczty lub udziału w grupach dyskusyjnych.
• Wprowadzać osób spoza szkoły.
• Spożywać posiłków i picia napojów w pomieszczeniu SCI.
• Przechowywać plików o treści sprzecznej z przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi.

Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do sieci.
Za łamanie postanowień Regulaminu SCI uczniowie mogą być ukarani ograniczeniem możliwości korzystania z SCI lub całkowitym zakazem wstępu.