Home
Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 • Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Poznania
 • Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 • Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto.
 • Wnioski należy złożyć do dnia 15 września 2022r.
 • Więcej informacji na stronie: https://pcs.poznan.pl/swiadczenia-dla-ucznia/stypendium-szkolne/
 • Uczniowie zamieszkali poza Poznaniem mogą starać się o stypendia we właściwych urzędach gminnych.

 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 • Dochód na osobę w rodzinie nie może wynosić więcej niż 650 zł netto lub 740 zł jeżeli dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica.
 • Średnia ocen za poprzedni rok nauki musi wynosić co najmniej 4,21.
 • Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją dla osób zameldowanych w Poznaniu można pobrać i składać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz przy ul. Małachowskiego 10 w godzinach urzędowania.
 • Wnioski dla uczniów szkół ponadpodstawowych należy składać do dnia 25 września 2022r.
 • Więcej informacji na stronie: https://pcs.poznan.pl/swiadczenia-dla-ucznia/stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego/

Informacji udziela psycholog szkolny p. Julia Paszkiewicz