Home
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UCZNIÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie,

Na podstawie § 10j Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w  § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

W/w zajęcia będą organizowane w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej  liczącej co najmniej 10 uczniów i prowadzone wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z uczniami (nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).  Uczniowie otrzymają stosowne deklaracje uczestnictwa w zajęciach w dniu 1 września 2021,  które należy przekazać wychowawcom klas do 3 września 2021.

Zajęcia wspomagające zostaną zawarte w obowiązującym od  planie lekcji.

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb na podstawie diagnozy szkolnej planujemy realizację 300 godzin zajęć wspomagających w następujących klasach:

w okresie 16 tygodni

 

3Ga – matematyka -2 godz.

3Ga – fizyka – 1 godz.

3Gb – biologia – 1godz.

3Gb – chemia – 1godz.

3Gb – matematyka-1 godz.

3Gc – matematyka – 1 godz.

3Gc – fizyka – 1 godz.

3Gc – informatyka – 1 godz.

3Gd – matematyka – 1 godz.

3Ga,b,c – zajęcia międzyoddziałowe – j.polski – 1 godz.

 

3Pb – matematyka – 1 godz.

3Pc – matematyka – 1 godz.

3Pc – fizyka – 2 godz.

3Pd – biologia – 1 godz.

3Pd – chemia – 1 godz.

 

2c – fizyka – 1 godz. (w okresie 14 tygodni)

2e – matematyka – 1 godz. (w okresie 7 tygodni)

2f – matematyka – 1 godz. (w okresie 7 tygodni)

 

Z poważaniem

Katarzyna Kordus

Dyrektor III LO im..św. Jana Kantego w Poznaniu