Home
Konsultacje dla uczniów, procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji – Komunikat nr 16 Dyrektora szkoły (udostępnione Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkole również przez dziennik elektroniczny MOBI)

Konsultacje dla uczniów, procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji – Komunikat nr 16 Dyrektora szkoły (udostępnione Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkole również przez dziennik elektroniczny MOBI)

KOMUNIKAT Nr 16 DYREKTORA SZKOŁY z dn. 26.05.2020r.

 

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1.W związku z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN od 1 do 5 czerwca 2020 szkoła zapewnia możliwość konsultacji z nauczycielami:

 a) w tym celu nauczyciele do 28 maja 2020 zbierają wstępne zapotrzebowanie na konsultacje od swoich uczniów i ich rodziców oraz przesyłają zestawienie wg przygotowanego przez dyrektora szkoły formularza na adres mailowy sekretariat@lo3.edu.pl do godz. 15.00

b) dyrekcja szkoły w dniu 28.05.2020 publikuje dla rodziców, uczniów i nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego haromonogram konsultacji jako załącznik nr 1 niniejszego komunikatu,

c) rodzic ucznia niepełnoletniego oraz uczeń pełnoletni, który chce skorzystać z konsultacji danego nauczyciela, zgodnie z harmonogramem, najpóźniej na jeden dzień przed terminem konsultacji informuje o tym fakcie nauczyciela (co jest konieczne ze względu na maksymalną liczbę uczniów w grupie podczas konsultacji – 12 osób),

d) w przypadku większego zainteresowania uczniów konsultacjami (powyżej 12 osób) nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły w celu podjęcia wspólnej decyzji w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu konsultacji,

e)podczas pobytu na terenie szkoły wszyscy przebywający na terenie szkoły mają obowiązek przestrzegania procedur przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania w szkole zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego komunikatu,

f) w salach lekcyjnych nauczyciele i uczniowie nie dokonują zmian w ustawieniu stołów i krzeseł, które zostały już przygotowane na egzamin maturalny.

 2. Przypomnienie dla rodziców, uczniów, nauczycieli

1)w dniu 2 czerwca 2020 – zgodnie z Planem pracy szkoły 2019/20 odbędzie się zebranie członków Rady Rodziców on-line (członkowie RR, którzy mają możliwość uczestniczenia/ zechcą uczestniczyć w zebraniu, otrzymają link od dyrektora szkoły do spotkania on-line przez dziennik elektroniczny; spotkanie od godz. 17.00 do maks. 17.40),

2)w dniu 2 czerwca 2020 – zgodnie z Planem pracy szkoły 2019/20 odbędą się zebrania on-line wychowawców z rodzicami wszystkich klas o godz. 18.00,

3)na podstawie obowiązujących przepisów wewnątrzszkolnych nadal kontakty (komunikacja) rodziców oraz uczniów z dyrekcją, nauczycielami odbywa się w sposób ciągły poprzez dziennik elektroniczny; dodatkowo do dyspozycji rodziców i uczniów służą adres mailowy szkoły sekretariat@lo3.edu.pl oraz telefon do sekretariatu (wszystkie informacje dot. kontaktu dostępne na szkolnej stronie lo3.edu.pl),

4)nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy klas 1. i 2. do 29.05.2020 wystawiają proponowane oceny w dzienniku elektronicznym , w tym proponowane oceny z zachowania.

 

Poznań, 26.05.2020r.

Katarzyna Kordus

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego

św. Jana Kantego w Poznaniu

 

Procedury -Załacznik nr 2 Komunikatu nr 16 z dn. 26.05.2020