Home
Działania Klubu Młodzieżowego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 przy III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu
IMG_1679

Działania Klubu Młodzieżowego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 przy III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu

W bieżącym roku szkolnym w III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu została zainicjowana działalność nowej organizacji o charakterze patriotycznym. Jest nią Klub Młodzieżowy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. Opiekę nad klubem przejęła prof. Violetta Dworecka. Obecnie jego strukturach działa 22 uczniów, którzy w październiku 2018 r. wybrali swój zarząd. Prezesem klubu został Maksymilian Kuznowicz, sekretarzem -Ola Błotny, a skarbnikiem Maja -Włodarczyk.

Najważniejszym dotychczasowym przedsięwzięciem klubu jest zorganizowanie wystawy patriotycznej. Została ona otwarta w listopadzie 2018 r., podczas szkolnej uroczystości uświetniającej 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ekspozycja ta znalazła honorowe miejsce w auli III LO w Poznaniu.

Pomysł związany z organizacją wystawy niepodległościowej został przedstawiony Dyrekcji Szkoły przez prof. Violettę Dworecką już w ubiegłym roku szkolnym. Przez kilka  miesięcy zbierane były rozproszone materiały źródłowe, na które składają się  m. in. unikatowe zdjęcia, pocztówki, mapy, artykuły z przedwojennej prasy. Wiele z nich było owocem poszukiwań w różnorodnych archiwach i bibliotekach.

Ekspozycja zatytułowana : Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę obejmuje            10 tematycznych tablic. Jej myślą przewodnią jest ukazanie czynu politycznego i orężnego Polaków walczących o wolność i kształt Ojczyzny w latach 1918-1920. Większość materiałów związana jest z Poznaniem i Wielkopolską.

Zwiedzający wystawę od razu mogą zorientować się, że jest ona przygotowana wg konkretnego „klucza”. Ekspozycję otwiera portret  Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego. Przechodząc do następnej planszy można zapoznać się ze sylwetkami i innych – obok              J. Piłsudskiego -czołowych twórców niepodległości, reprezentujących różne opcje polityczne. Wśród nich warto wymienić m. in.: Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego. Dalsze tablice poświęcone są problematyce związanej z Wielkopolską. Zwiedzających ekspozycję zaciekawią niewątpliwie pocztówki i zdjęcia przedstawiające Poznań 100 lat temu. Następna plansza zapoznaje z wizerunkami przywódców wielkopolskiego czynu politycznego 1918-1919, a zwłaszcza przedstawicielami Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej zaangażowanych w dzieło powstania zrębów polskich władz państwowych i samorządowych na obszarze ziem byłego zaboru pruskiego. Ta ostania plansza wprowadza także w klimat orężnego czynu Wielkopolan, którym było Powstanie  Wielkopolskie  w latach 1918 -1919 . To właśnie temu zwycięskiemu zrywowi powstańczemu autorzy wystawy poświęcili sporo uwagi. Ekspozycję zamykają plansze ukazujące wkład i udział Wielkopolan również i w walce o wytyczenie wschodniej granicy odradzającego się państwa polskiego w latach 1918- 1920.

Starano się ukazać, że ta działalność stanowiła wysiłek Polaków bez różnicy na miejsce zamieszkania (stąd zatytułowano ją: Poznań- Warszawa, wspólna sprawa). Ostatnia  z tablic zachęca zwiedzających do sięgnięcia po publikacje związane z walką niepodległościową Polaków, w interesującym nas okresie.

Uniwersalny charakter wystawy, obejmującej różne aspekty walki politycznej i zbrojnej Polaków w czasie I wojny światowej i tuż po jej zakończeniu,  zachęca do zwiedzania jej nie tylko w okresie związanym bezpośrednio z obchodami Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, ale także w kolejnych obchodach rocznic.

Myślę, że przygotowana przez nasz klub ekspozycja stanowi również cenną lekcję związaną z krzewieniem postaw patriotycznych młodzieży. Można ją wykorzystać nie tylko podczas zajęć z historii, ale także podczas godzin wychowawczych, do czego już w listopadzie 1918 r. zachęcała Pani dyrektor Katarzyna Kordus. Nie można pominąć znaczenia tej wystawy dla wzbogacenia wiedzy uczniów z zakresu kultury politycznej, tak ważnej podczas kształtowania ich postaw w świetle nasilonych obecnie wydarzeń politycznych, nie tylko w skali ogólnopolskiej.

Za ogromne zaangażowanie i poświęcenie wielu godzin pracy przy organizacji wystawy chciałabym podziękować uczniom: Wiktorii Gradeckiej, Alicji Kucharskiej, Maksymilianowi Kuznewiczowi, Mai Włodarczyk, Ani Wojtczak i Gwidonowi Szczepankiewiczowi.

 

Violetta Dworecka