Home
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO INSPIROWANEGO MALARSTWEM MODERNIZMU ,,Piękna epoka”
podkowinski_mokra_wies_80x60wiz

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO INSPIROWANEGO MALARSTWEM MODERNIZMU ,,Piękna epoka”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

INSPIROWANEGO MALARSTWEM MODERNIZMU

,,Piękna epoka”

III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu

 

 I Cele Konkursu:

– propagowanie znajomości malarstwa modernizmu;

upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki,

rozwijanie kreatywnej, twórczej postawy młodzieży.

II Organizator i Adresaci Konkursu:

  1. Pomysłodawczynią Konkursu Fotograficznego ,,Piękna epoka” jest mgr Sylwia Marciniak – nauczycielka języka polskiego – organizatorem – III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu.
  2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu.

III Zasady udziału w Konkursie

  1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie.
  2. Tematem Konkursu ,,Piękna epoka” jest zaaranżowanie sceny, wcielenie się w postaci przedstawione na wybranym obrazie modernizmu – głównym celem zadania jest oddanie klimatu i wrażenia wybranego przez ucznia  lub zespół uczniów (maksymalnie 4 osoby) dzieła malarskiego za pomocą zapisu fotograficznego, prześledzenie kierunku i charakteru światła. Uczniowie dobierają modeli, przygotowują rekwizyty, kostiumy i scenografię, analizują perspektywę. Inscenizują całą kompozycję, uwzględniają rozkład świateł i plam barwnych w obrębie kadru.
  3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
  • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
  • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,

rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:

  • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
  1. Prace – wyłącznie w formie fotografii (nie uwzględnia sie zdjęć w formie elektronicznej) – należy złożyć u mgr Sylwii Marciniak do 11 maja 2018 r.

 

Wybrane prace zostaną nagrodzone!

mgr Sylwia Marciniak